Extra tijd voor accepteren aanbieding overstap eeuwigdurende erfpacht

Door op 11 Juni 2020

In verband met de coronamaatregelen heeft de gemeente Amsterdam besloten om het overstappen naar eeuwigdurende erfpacht meer tijd te geven. Heeft u voor 1 juni 2020 een aanbieding ontvangen van de gemeente? Dan heeft u vanaf dat moment 3 maanden extra tijd om de aanbieding te accepteren en een notaris te kiezen.Eeuwigdurende erfpacht, hoe zat het ook al weer?

Onze kantooreigenaar Ton Coffeng had er in november al een blog aan gewijd: “Veel huizeneigenaren hebben hun erfpacht meestal voor 50 jaar afgekocht. Ze merken niets van de erfpacht, totdat die 50 jaar voorbij zijn. Dan stelt de gemeente de erfpacht opnieuw vast, op basis van de grondwaarde op dat moment. Als deze grondwaarde flink is gestegen dan leidt dat tot een net zo flinke prijsstijging. Een enorme schok als je je niet bewust bent van dit financiële risico. Om zulke grote prijsstijgingen te voorkomen heeft de gemeente Amsterdam het eeuwigdurende erfpacht ingevoerd. Zo heeft u zekerheid over uw woonlasten en is uw huis beter verkoopbaar.” Lees ook de rest van het blog Eeuwigdurende erfpacht vastzetten of afkopen?

Wanneer uitstel?

Inmiddels hebben de coronamaatregelen de gang van zaken vertraagd en kunt gebruik maken van een uitstelregeling. Daarover heeft u als het goed is bericht ontvangen van de gemeente indien u al eerder een aanbieding heeft gekregen. U komt in aanmerking voor uitstel in de volgende situaties wanneer u de aanvraag heeft gestart voor 8 januari 2020:

Ondertekenen bij notaris:

  • Als u de over­stapak­te tus­sen 16 maart en 30 april bij de no­ta­ris moest on­der­te­ke­nen, krijgt u hier­voor uit­stel tot en met 28 mei 2020. Erf­pach­ters voor wie dit geldt heb­ben hier­over een e-mail ont­van­gen van de ge­meen­te.
  • Amsterdammers die voor 1 juni de over­stapak­te moes­ten on­der­te­ke­nen bij de no­ta­ris, krij­gen ook 3 maan­den lan­ger de tijd om naar de no­ta­ris te gaan.

3 maanden extra tijd:

  • Heeft u voor 1 juni 2020 een aan­bie­ding voor over­stap­pen naar eeu­wig­du­ren­de erf­pacht ont­van­gen? Dan krijgt u 3 maan­den lan­ger de tijd om de over­stapaan­bie­ding te ac­cep­te­ren. U hebt hier­voor in to­taal dus 6 maan­den de tijd.
  • Als u voor 1 sep­tem­ber 2020 de aan­bie­ding moet ac­cep­te­ren, de akte moet la­ten pas­se­ren (on­der­te­ke­nen), of een be­taalop­tie moet kie­zen, krijgt u hier­voor 3 maan­den uit­stel. Ook als u al eer­der uit­stel hebt ge­kre­gen.
 U krijgt hier­over een e-mail en kunt de nieu­we dead­line zien in het Over­stap­por­taal.
 Als uw dead­line al voor­bij was krijgt u geen uit­stel.

Mocht het niet lukken om de erfpacht te betalen dan is het mogelijk om uitstel aan te vragen van maximaal 6 maanden of een betalingsregeling aan te vragen.

Lees ook:
Overstappen erfpacht – aanvraag gestart vóór 8 januari 2020
Eeuwigdurende erfpacht vastzetten of afkopen?
Onze coronamaatregelen
Alle blogs van onze makelaars
 

Meer weten?

Voor meer informatie over erfpacht in Amsterdam en de vernieuwing van het erfpachtstelsel kunt u terecht op de website van de gemeente Amsterdam

Naar boven